જીવન - Life-Mindshelves-guest-post
Read More

જીવન – Life

જીવન નામે ગાડીને સવાર લાખ માણસો ઘણાં જીવે ઘણાં મરે, બાકી નાખે નિસાસો   કોઈ પૂછે કેમ છે…